TNN online วันนี้วันอะไร วันการศึกษาสากล ตรงกับวันที่ 24 มกราคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันการศึกษาสากล ตรงกับวันที่ 24 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันการศึกษาสากล ตรงกับวันที่ 24 มกราคม

วันการศึกษาสากล (International Day of Education) ตรงกับวันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของการศึกษา ฉลองการศึกษาที่ทำให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รู้หรือไม่การศึกษามีความสำคัญกับโลกของเราเป็นอย่างมาก ทุกวันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันการศึกษาสากล (International Day of Education) โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการศึกษา ฉลองการศึกษาที่ทำให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหากปราศจากการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมเที่ยงธรรม และการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศต่าง ๆ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเสมอภาคทางเพศและทำลายวงจรความยากจน อันเป็นการละทิ้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่กว่าหลายล้านคนไว้เบื้องหลัง


การศึกษามีประโยชน์อย่างไร

- การศึกษาช่วยขัดเกลาให้คนเป็นมนุษย์

- การศึกษาช่วยอบรมพลเมือง

- การศึกษาช่วยค้ำจุนให้ชาติสามารถความดำรงอยู่ได้

- การศึกษาช่วยสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

- การศึกษาช่วยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง