TNN online สำนักงาน ก.พ.ประกาศเลื่อนสอบ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ออกไปไม่มีกำหนด

TNN ONLINE

สังคม

สำนักงาน ก.พ.ประกาศเลื่อนสอบ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ออกไปไม่มีกำหนด

สำนักงาน ก.พ.ประกาศเลื่อนสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ออกไปไม่มีกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศเลื่อนสอบ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

วันนี้ (8 ม.ค.65) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดตวามรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2564 โดยกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2565

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานกาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อกำหนดของทางราชการนั้น

เนื่องจากสถานกาณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ

สำนักงาน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2565 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย


ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ 'วัดความรู้ความสามารถทั่วไป' ออกไปไม่มีกำหนด


ภาพจาก กรมการปกครอง

ข่าวแนะนำ