TNN online วันนี้วันอะไร 10 มกราคม ตรงกับ “วันสันนิบาตชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 10 มกราคม ตรงกับ “วันสันนิบาตชาติ”

วันนี้วันอะไร 10 มกราคม ตรงกับ “วันสันนิบาตชาติ”

วันสันนิบาตชาติ ตรงกับวันที่ 10 มกราคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งองค์การระหว่างรัฐบาลทั่วโลกแห่งแรก เพื่อปกป้องสันติภาพของโลก

วันนี้วันอะไร 10 มกราคม ตรงกับ “วันสันนิบาตชาติ”

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 10 มกราคมเป็นวันสันนิบาตชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 ภายหลังจากการประชุมสันติภาพปารีส หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยุติลง โดยมีประธานาธิบดีวูดโรว์  วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นองค์การที่แก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและดำรงสันติภาพอันถาวร   


เป้าหมายหลักขององค์กรสันนิบาตชาติ คืออะไร

เป้าหมายหลักขององค์กรสันนิบาตชาติ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดสงครามผ่านทางการรักษาความปลอดภัยโดยรวม การลดอาวุธและยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศผ่านทางการเจรจาและอนุญาโตตุลาการ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สหภาพแรงงาน การปฏิบัติตัวต่อประชากรชาวพื้นเมือง การค้าขายมนุษย์และยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การค้าขายอาวุธปืน สุขภาพทั่วโลก เชลยสงคราม และการปกป้องชนกลุ่มน้อยในยุโรป


โดยกติกาสัญญาของสันนิบาตชาติได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นส่วนที่หนึ่งของสนธิสัญญาแวร์ซาย และมีผลบังคับใช้ร่วมกับสนธิสัญญาอื่น ๆ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 ซึ่งการประชุมครั้งแรกของสมัชชาสันนิบาตได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1920


ขณะที่ประเทศที่เป็นฝ่ายชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทุกประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ  เป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติโดยอัตโนมัติ โดยประเทศที่แพ้สงครามสามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาสันติภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน ส่วนประเทศอื่น ๆ หากต้องการเข้าเป็นสมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียง 2 ใน 3 ของประเทศสมาชิก แต่สหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นผู้ริเริ่มแต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิก เนื่องจากสภาคองเกรสไม่ยอมให้สัตยาบัน โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติตามวาทะมอนโร ซึ่งมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวและแทรกแซงทางการเมืองของประเทศฝั่งยุโรป 


วัตถุประสงค์ขององค์การสันนิบาตชาติ มีอะไรบ้าง


วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติคือการดำรงสันติภาพและป้องกันสงครามในอนาคต โดยมีหลักการในความร่วมมือกัน ดังนี้

1. ร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. เป็นองค์การกลางในการตัดสินชี้ขาดกรณีพิพาทระหว่างประเทศ

3. ร่วมมือกันดำเนินการลดกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเปิดสัมพันธ์ทางการทูต


ผลงานขององค์การสันนิบาตชาติ มีอะไรบ้าง


องค์การสันนิบาตชาติได้มีคำตัดสินมอบหมู่เกาะอาลันด์อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของฟินแลนด์ แต่ต้องเป็นดินแดนปลอดทหารและมีสถานภาพกึ่งทางการ หลังจากที่เมื่อปี ค.ศ.1917 สวีเดนและฟินแลนด์แย่งกันครอบครอง หมู่เกาะอาลันด์ (Aland Islands) โดย สวีเดนถือโอกาสนำกำลังทหารบุกยึด แต่ถูกกองทัพเยอรมันที่สนับสนุนฟินแลนด์ขับไล่เสียก่อน


ที่มาข้อมูล : https://socialsw110.weebly.com/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง