TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

วันนี้( 21 ก.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา กรุงวัลเลตตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา

ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง