ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของฮังการี

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของฮังการี

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของฮังการี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของฮังการี

วันนี้( 20 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายยาโนส อาเดร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี กรุงบูดาเปสต์ ในโอกาสวันชาติของฮังการี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับฮังการีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันแนบแน่นนี้จะยังคงดำเนินก้าวหน้าและพัฒนาความร่วมมือกัน ในทุกระดับให้เจริญรุดหน้าสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง