TNN online เลือกตั้งอบต. 2564 เช็กด่วนข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรทำไม่ได้บ้าง

TNN ONLINE

การเมือง

เลือกตั้งอบต. 2564 เช็กด่วนข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรทำไม่ได้บ้าง

เลือกตั้งอบต. 2564 เช็กด่วนข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรทำไม่ได้บ้าง

เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.เผยแพร่ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนและวันเลือกตั้งอะไรทำไม่ได้บ้าง

วันนี้ (25พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อพึงระวังสิ่งที่เคยทำได้ หลัง 18.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ทำไม่ได้

1. ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พฤศจิกายน 2564) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พฤศจิกายน 2564)

2. ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พฤศจิกายน 2564) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง

1. ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน

2. ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน

4. ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

5. ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

6. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า

ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

7. ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

8. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง

ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้    

9. ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หรือค่าจ้าง

จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน“ตาสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860 , 0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444

เลือกตั้งอบต. 2564 เปิดข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรทำได้ ไม่ได้บ้าง


เลือกตั้งอบต. 2564 เปิดข้อพึงระวังก่อน-วันเลือกตั้ง อะไรทำได้ ไม่ได้บ้าง

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ