TNN online เช็กที่นี่ คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28พ.ย.นี้

TNN ONLINE

การเมือง

เช็กที่นี่ คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28พ.ย.นี้

เช็กที่นี่ คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28พ.ย.นี้

กกต.แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้าม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. 2564 นี้

วันนี้ (22พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าตามที่ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.นั้น ก่อนวันเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ

1.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง คือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ส่วนลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง