TNN online ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนระดับปวช.

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนระดับปวช.

ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนระดับปวช.

ครม.เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับปวช. เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี

ภาพจาก thaigov

วันนี้ ()7ก.ย.64น .ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,582.50 บาทต่อคนต่อปี เป็น 9,032.50 บาท ต่อคนต่อปี

เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย) เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดคือเดือนละ 15,050 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสอศ. ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่เสนอตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 97,419,600 บาท

ข่าวแนะนำ