นิด้าโพล เช็กเสียงคนกรุงเทพฯ เปิดผลสำรวจอยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม."

TNN ONLINE

การเมือง

นิด้าโพล เช็กเสียงคนกรุงเทพฯ เปิดผลสำรวจอยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม."

นิด้าโพล เช็กเสียงคนกรุงเทพฯ เปิดผลสำรวจอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม.

"นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.64 พบประชาชน 30% ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" 23% ขณะที่ "จักรทิพย์ ชัยจินดา" 12% ส่วน "อัศวิน ขวัญเมือง" ได้คะแนน 10%

วันนี้ (6 มิ.ย.64) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 30.62 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 2 ร้อยละ 23.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 3.43 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 7 ร้อยละ 2.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 11 ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 12 ร้อยละ 1.14 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

และร้อยละ 1.29 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัครจากพรรคเสรี รวมไทยนิด้าโพล เช็กเรตติ้ง คนกรุงอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม.

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายสกลธี ภัททิยกุล และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.64 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 31.68 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 27.42 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 17.29 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 16.91 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด ร้อยละ 15.16 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 8.23 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 2.89 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.07 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาคนเร่ร่อน และปัญหาการจัดสรรที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ