TNN ศาลรธน. นัดใหม่ 24 ก.ค.ถกคุณสมบัตินายกฯ

TNN

การเมือง

ศาลรธน. นัดใหม่ 24 ก.ค.ถกคุณสมบัตินายกฯ

ศาลรธน. นัดใหม่ 24 ก.ค.ถกคุณสมบัตินายกฯ

ศาลรัฐธรรมนูญ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมรอคำชี้แจง - พยานหลักฐาน คดีถอดถอนนายกฯ

วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดประชุมพิจารณาคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. 40 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) (5) หรือไม่


ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติม และรอคำชี้แจง และพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้ กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.


ที่มาข่าว:TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง