TNN ครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่าง

TNN

การเมือง

ครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่าง

ครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่าง

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรโคราช จับตากรอ.จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชงของบพัฒนา 4 จ.อีสานใต้ 490 ล้านบาท ด้าน คลัง เตรียมเสนอชื่อประธานบอร์ด ก.ล.ต.คนใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 4/2567 และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการด้านหน้าหอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และส่วนราชการ บริเวณด้านหน้าหอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่าง


ครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่างครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่างครม.สัญจรโคราช จ่อเคาะ 500 ล้านพัฒนาอีสานตอนล่าง


ส่วนวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาวันนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เสนอรายงานการดำเนินการตามผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัด (กรอ.) จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  ได้พิจารณาข้อเสนอขออนุมัติโครงการรวมวงเงินทั้งสิ้น 496 ล้านบาทเพื่อให้ครม. รับทราบ 


นอกจากนี้วาระพิจารณาอื่นๆที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติในการดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) 


กระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2


กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เสนอ ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม


สำนักงบประมาณ เสตอข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 พ.ศ. .... 


คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 


กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และผลการยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 และโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (รวม 2 เรื่อง)


กระทรวงการคลัง เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)


กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ส่วนวาระเพื่อรับทราบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2561- 2564


สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไขเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในห้วงวันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 


กระทรวงการคลัง เสนอแนวทางการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย


ที่มาข่าว:TNN

ที่มาภาพ:TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง