TNN กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

TNN

การเมือง

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงขั้นตอนการเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ระบุว่า ตามที่ กกต.ประกาศกำหนดวันเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศประกาศกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนั้น


สำนักงาน กกต.ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเลือก สว.ระดับประเทศ โดยก่อนดำเนินการเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศจะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ (สว.ป. 5) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.ป. 10) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก ดังนี้


รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน


การรายงานตัว ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศกำหนด


ส่วนการลงคะแนนเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้


สำหรับ การนับคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 40 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 40 คน แต่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่


กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 20 คน ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้ จำนวน 20 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3 – 5 กลุ่ม


รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน


สำหรับการลงคะแนน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้


การนับคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้น ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 11 – 15 ของแต่ละกลุ่ม อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 15 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนในแต่ละลำดับ


เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว จะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานให้กกต.ทราบ เมื่อได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไปกกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ