TNN เปิดภารกิจ ครม. สัญจรโคราช 1-2 ก.ค. ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

TNN

การเมือง

เปิดภารกิจ ครม. สัญจรโคราช 1-2 ก.ค. ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

เปิดภารกิจ ครม. สัญจรโคราช 1-2 ก.ค. ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

เปิดภารกิจ ครม. สัญจรจังหวัดนครราชสีมา 1-2 ก.ค. 2567 ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 มีประเด็นตรวจราชการสำคัญประกอบด้วย

 

1. การส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การยกระดับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

2. การยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต และภาคอุตสาหกรรม

3. การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4. การส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 

5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่งเสริมการดำเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

 

โดยมีบัญชามอบหมายภารกิจ อาทิ

 

- มอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และให้ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี

- มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นประธานการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุม ครม. และให้ สศช. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

-ให้ สลค. เตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุม ตลอดจนรวบรวม กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับวาระกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จะนำเสนอในการประชุม ครม.

-ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับศูนย์ดำรงธรรม มท. ในการดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-ให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และโฆษกกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ