TNN ลุ้นต่อ!ศาลนัดยุบก้าวไกล 3 ก.ค. -นัดพิจารณาถอดถอนนายกฯ 10ก.ค.

TNN

การเมือง

ลุ้นต่อ!ศาลนัดยุบก้าวไกล 3 ก.ค. -นัดพิจารณาถอดถอนนายกฯ 10ก.ค.

ลุ้นต่อ!ศาลนัดยุบก้าวไกล 3 ก.ค. -นัดพิจารณาถอดถอนนายกฯ 10ก.ค.

ลุ้นต่อ!ศาลนัดยุบก้าวไกล 3 ก.ค. -นัดพิจารณาถอดนายกฯ 10ก.ค.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ชี้ขาด พ.ร.ป.ที่มาสว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ - พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจงเพิ่ม ปม เศรษฐาตั้งพิชิต ภายใน 15 วัน -  ส่วนคดีก้าวไกล ให้ดึงคดีล้มล้างการปกครอง มารวมในสำนวน นัดครั้งต่อไป 3 ก.ค. 67 
วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมตั้งแต่เวลา 09.30น. ที่ผ่านมา โดยมีวาระในการ ลงมติและจัดทำคำวินิจฉัยกลาง 1 คดี คือ การตีความว่า 4 มาตรา ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 ขัดกับรัฐธรรมนูญพ.ศ 2560 หรือไม่ ต้อมทั้งพิจารณา อีก 2 คดีสำคัญ คือ กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรณี มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคก้าวไกลโดยหลังใช้เวลาพิจารณานานกว่า 3 ชั่วโมง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.  ตามมาตรา 36 มาตรา 40  41 และ 42 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107  ขณะที่กรณี 40 สว. ที่ขอให้ วินิจฉัยสถานภาพของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีกรณีแต่งตั้งนายชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี // ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็น และส่งสำเนาเอกสารหลักฐาน ตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อม นัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลนั้น  สืบเนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา  / ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ขอให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำ ยืนยันข้อเท็จจริง  หรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามประเด็นที่ศาลกำหนดภายใน 7 วัน พร้อมทั้งสั่งให้นำพยานหลักฐาน ในการไต่สวนคดี คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา / โดยกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และให้คู่กรณี มาตรวจสอบพยานหลักฐาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567


ที่มา :TNN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง