TNN ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2567

TNN

การเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


บททั่วไป

มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น 3,480,000,000,000 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง