TNN มติครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

TNN

การเมือง

มติครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

มติครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 13 กันยายน 2566 เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 13 กันยายน 2566 เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 กันยายน 2566 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้


กระทรวงการคลัง

1. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


กระทรวงคมนาคม

1. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. นายวัลลภ รุจิรากร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


กระทรวงพาณิชย์

1. นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายปัญญา ชวนบุญ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์)

3. นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์)


กระทรวงกลาโหม

1. พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


กระทรวงมหาดไทย

1. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


กระทรวงสาธารณสุข

1. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นาวาอากาศตรี พลเทพ สุนทโร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. นายกิตติ เชาวน์ดี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


กระทรวงการต่างประเทศ

1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2. นายธนรัช จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายวิศรุต ปู่เพ็ง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายนพ ชีวานันท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. นายพิษณุ พลธี ดำรงตำแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กระทรวงแรงงาน

1. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1. นายสมคิด เชื้อคง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

2. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

3. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

4. นายชัย วัชรงค์ ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ