TNN สรุปภาพรวม "แถลงนโยบายรัฐบาล"

TNN

การเมือง

สรุปภาพรวม "แถลงนโยบายรัฐบาล"

สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล

สรุปภาพรวม "แถลงนโยบายรัฐบาล" รัฐบาลชี้แจงนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet-ชี้แจงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

สรุปภาพรวม "แถลงนโยบายรัฐบาล" 


การแถลงนโยบายรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อรัฐสภามีขึ้นในที่ 11-12 กันยายน 2566 ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแถลงนโยบาย โดยนโยบายมีทั้งเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะกลาง และระยะยาวตลอดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล   


สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล


รัฐบาลชี้แจงนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล


นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ว่า  นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet  คือ นโยบายธงหลัก นโยบายหนึ่งของรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้ 2 หลักคิด ได้แก่


หลักคิดที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ : ยืนยันกรอบคิดนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่กระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียง ระหว่างการเลือกตั้ง แต่เราเล็งเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก


นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หลักคิดสำคัญ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจไปทุกชุมชนทั่วทุกภูมิภาค ด้วยกลไกของ Blockchain ที่สามารถเขียน contract กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลได้ เพราะฉะนั้น หลักคิดของนโยบายนี้ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตาม


หลักคิดที่ 2 สร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย : เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน ในอนาคตจะสามารถมีกระเป๋าเงิน 2 กระเป๋า


1) กระเป๋าเงินสด


2) กระเป๋าเงินดิจิทัล


ซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับ จนกระทั่งประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้ เป็นโอกาสที่กำลังจะมาถึง และเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้


แหล่งที่มาของงบประมาณ : มีประเด็นที่พูดคุยกันหลากหลายในที่ประชุมรัฐสภา อยากเรียนด้วยความเคารพ อยากให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังในการอภิปราย และเสนอความคิดเห็น โดยเฉพาะการชี้นำสังคมในประเด็นเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ เพราะกระบวนการอภิปรายในสภาเป็นที่เปิดเผย อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดได้ และจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลัง


รัฐบาลยึดมั่นในกรอบวินัยทางการเงินการคลังเป็นหลัก เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุภักษ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ หรือกองทุนประกันตน


ในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและเม็ดเงินนั้นดี เราจะไม่มีกระบวนการเข้าไปแตะต้องมัน และเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิด


เพื่อให้เกิดความมั่นใจ กระบวนการที่เราจะทำ สุดท้ายจะมีความชัดเจน เราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดและเดินหน้าโครงการ สุดท้ายจะมีความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงิน ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงกระบวนการที่เราจะนำเอาเงินงบประมาณมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กำหนด ไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะแน่นอน ไม่เป็นการกู้เพิ่ม และยึดหลักกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ขอยืนยันผ่านรัฐสภาแห่งนี้
ระยะทางในการใช้จ่ายเงินดิจิทัล : การกระตุ้นเศรษฐกิจของการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet กรอบระยะทาง 4 กิโลเมตร และกรอบระยะเวลา ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็น มีข้อเสนอมามากมายจากภาคประชาชน รวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณ เราจะเก็บเอาข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเหล่านี้ไปพิจารณาในภาพรวม เพื่อที่จะหาหนทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้สุดท้ายข้อสรุปจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะเป็น 4 กิโลเมตร 8 กิโลเมตร หรือกรอบลักษณะใด เม็ดเงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราตั้งเป้าหมายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ


ข้อกังวลในเรื่องการเอื้อทุนใหญ่และห่วงใยการดำเนินการจะเกิดการไม่เป็นธรรม : เรารับฟังด้วยความระลึกถึงความหวังดีของท่าน แต่โดยหลักคิดแล้ว รัฐบาลเราไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้าย เราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมาก เมื่อได้เงินไปแล้วจะสามารถจัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์


โดยหลักคิดนี้จะประกอบไปด้วยนโยบายมากมายของภาครัฐ ไม่ว่าจะผ่านองค์กร หรือผ่านหน่วยงานของรัฐประกอบกันเข้าแล้ว กลไกการใช้เม็ดเงินจาก Digital Wallet เรามีความเชื่อมั่นว่า พี่น้องประชาชนจะใช้เพื่อการบริโภคที่เป็นประโยชน์ และ ใช้เพื่อการบริโภคซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของตน เพื่อให้การกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ในบ้านของพี่น้องประชาชนเอง เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด


ขอเรียนว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นทุนใหญ่ หรือร้านสะดวกซื้อ จะไม่สามารถเข้าโครงการได้ เป็นสิทธิของประชาชน ต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการเลือกกิจกรรมที่เขาจะทำ แต่แน่นอนว่ารัฐมีนโยบาย มีโครงการที่จะประกอบกันเข้า เพื่อจูงใจให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างเป็นประโยชน์


ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมาก ในลักษณะของการเข้ากลุ่มกัน เพื่อนำเม็ดเงินนี้ไปต่อยอดอาชีพ รวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เหล่านี้เป็นแนวความคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งล้ำหน้าไปกว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำ


นโยบายนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแตกยอดความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามองภาพซึ่งได้เห็นแม้กระทั่งการรวมกลุ่มกัน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งมีต้นทุนสูง และจะเกิดกับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน ในการประกอบอาชีพ ในการสร้างรายได้ใหม่ๆ และสุดท้ายจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ Sharing กันของสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่


ต้องให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ ว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่า เขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และจะสามารถนำเม็ดเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตน กับพี่น้องประชาชนเอง ทุกบาททุกสตางค์ ด้วยความที่เป็นระบบ Blockchain เป็นระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน


สิ่งที่จะยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ได้ว่า  ไม่มีเทคโนโลยีใดจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เท่ากับเทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชน เพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่า นโยบายนี้จะเกิดประโยชน์ และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


ชี้แจงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 11 กันยายน 2566 ว่า เมื่อเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว มีหลายโครงการเป็นโครงการสมัยรัฐบาลที่แล้วเช่น MR-MAP และ Land bridge ต้องมีการศึกษาทบทวนว่ามีอะไรที่ดีที่จะต้องทำต่อ และอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องมีการทบทวนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดเส้นทาง จะมีการดำเนินการต่อไปและขอยืนยันว่านโยบายนี้ ‘จะเริ่มทำทันที’ เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชน โดยจะทำการรวบรวมสัมปทานเดินรถของเอกชนทุกราย ทุกเส้นทาง แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับผู้ที่ได้รับสัมปทานทุกรายทั้งหมดซึ่งในการเจรจามีรายละเอียดหลายเรื่อง อาจใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นนโยบายนี้ก็จะดำเนินการได้ทันที
ในส่วนการดำเนินการที่เป็นสัญญาสัมปทานกับเอกชนที่ได้อธิบายไปข้างต้นเป็นส่วนที่ใช้ระยะเวลาในการเจรจา

แต่ในส่วนที่เป็นโครงการเส้นทางที่อยู่ในการเดินรถของรัฐ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-รังสิต รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร 13 สถานี ในราคาปัจจุบัน 14-42 บาท และสายสีม่วง บางซื่อ-คลองบางไผ่ ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร 16 สถานี ในราคาปัจจุบัน 14-42 บาท ผมจะให้มีการปรับราคาเป็น 20 บาทตลอดเส้นทาง โดยในส่วนนี้ผมจะพยายามเร่งผลักดันให้เร่งดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นปัญหาต่างๆ จะต้องรอกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การสนับสนุนบนหลักการของความถูกต้อง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

กรณีสายสีส้ม โครงการ MR-MAP และโครงการ Land Bridge นั้นเนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง ขอตรวจสอบในรายละเอียดโดยพิจารณาทุกมิติ ทั้งมิติของกฎหมาย มิติของประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน โดยขอรับรองว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับแนวความคิดที่สมาชิกรัฐสภาให้คำแนะนำกับกระทรวงคมนาคมนั้น เท่าที่ทราบจากกระทรวงคมนาคมได้มีการเชิญเข้ามาหารือและรับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้รับทราบจากทางกระทรวงว่าท่านไม่เคยรับคำเชิญแต่อย่างใด ครั้งนี้จะขอเรียนเชิญเข้ามาหารือในรายละเอียดที่กระทรวงและอะไรที่เป็นประโยชน์ทางกระทรวงก็จะรับพิจารณา

นายกฯ แจงสภาฯ เร่งสางปมยาเสพติด  


นายกรัฐมนตรี ได้ลุกขึ้นชี้แจงทันที ยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยไปกว่าปัญหาปากท้อง ซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอแนะของสมาชิกที่ให้จัดการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในกรอบระยะสั้น พร้อมระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ทำให้ผู้เสพคือผู้ป่วย  โดยให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา รวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถประกอบอาชีพได้  ขณะเดียวกัน ก็มีนโยบายเร่งรัดการยึดทรัพย์และทำลายของกลางทันที


ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันแรก ที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างสรรค์ ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลพยายามชี้แจงทุกปมคำถามของสมาชิกให้เกิดความชัดเจนที่สุด แต่ต้องเข้าใจว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวและยังไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ  


สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล


ครม.นัดแรก 13 กันยายน 2566 ลุ้นไฟเขียวลดค่าไฟ-ค่าน้ำมัน-ฟรีวีซ่า


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายว่า เป็นบรรยากาศที่ดี สร้างสรรค์และจัดสรรเวลาได้ดี มีข้อเสนอบางข้อที่รัฐบาลพร้อมนำไปพิจารณา ยืนยันว่า การชี้แจงพยายามตอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ วิธีการทำงาน กรอบเวลา และตัวบทกฎหมาย ซึ่งบางอย่างต้องใช้เวลา เนื่องจากยังไม่ได้เข้าไปบริหาร ซึ่งการสั่งการต่างๆ นั้น จะเริ่มได้ภายหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาลส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกในวันพรุ่งนี้  ( 13 กันยายน) นั้น นายเศรษฐา กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีมาตรการหลายอย่างในการดูแลประชาชน และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สื่อมวลชนติดตามทำข่าวไว้ได้ เรามีนโยบายลดค่าไฟ และลดราคาน้ำมัน ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน ซึ่งตนเองไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเซอร์ไพร์สประชาชนหรือไม่ แต่หลายอย่างนั้นต้องตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาในเบื้องต้นนายกฯ ชี้แจงเรื่องพักหนี้เกษตรกร ตั้งเป้าจะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้


สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล


กรณีการพักหนี้เกษตร รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ปัญหาปากท้อง การเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม โดยรัฐบาลมีแนวทางดำเนินเร่งด่วน มีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ทั้งต้น และดอก โดยย้ำว่าจะทำการพักหนี้ พร้อมแผนการสร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมตระหนักถึงภาวะโลกเดือด (Global Boiling) จึงเตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การพักต้นและดอกเพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจให้แก่เกษตรกร ให้มีกำลังและแรงใจ แรงกายในการประกอบอาชีพ


โดยที่ในอนาคตจะไม่เสียวัฒนธรรมทางการเงินการคลัง เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปลูกยาง ซึ่งถ้าใช้ปุ๋ยในจุดที่ถูกต้อง จะลดจำนวนปุ๋ยที่ใช้ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก รวมทั้งการใช้เกษตรแม่นยำเข้ามาเพื่อช่วยเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับเรื่องการใช้ Data นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปค่าแรงขั้นต่ำ 2566 “เศรษฐา” ชี้แจงปรับขึ้น 400 บาท/วัน เริ่มได้เมื่อไร?


สรุปภาพรวม แถลงนโยบายรัฐบาล


ความคืบหน้าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ของปี 2566  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ได้ออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า “การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ" เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะมีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนที่จะต้องดูแลให้มีรายได้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้จะต้องมีการเจรจาร่วม 3 ฝ่าย (คณะกรรมการไตรภาคี) เพื่อพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะให้ปรับขึ้นไปที่ 400 บาท/วัน โดยเร็วที่สุด


ที่มาภาพ : AFP / TNNOnline / รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ