TNN ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

TNN

การเมือง

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

การแถลงนโยบายรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อรัฐสภามีขึ้นในที่ 11-12 กันยายน 2566 ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยวันนี้เป็นวันแรกของการแถลงนโยบาย โดยนโยบายมีทั้งเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะกลาง และระยะยาวตลอดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล


ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566


ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566


ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

ประมวลภาพ แถลงนโยบายรัฐบาล 11 กันยายน 2566

อัลบัมรูปภาพ 100ภาพ

ข่าวแนะนำ