TNN online ด่วน! เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 ก.ค. เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ

TNN ONLINE

การเมือง

ด่วน! เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 ก.ค. เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ

ด่วน! เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 ก.ค. เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ

สภาฯมีหนังสือด่วน เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 กรกฎาคม 2566 ให้ปฏิญาณตน เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ

สภาฯมีหนังสือด่วน เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 กรกฎาคม 2566 ให้ปฏิญาณตน เลือกประธาน-รองประธานสภาฯ


นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0015/ผ1 ลงวันที่ 29 มิ.ย. แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร


โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปแล้วนั้น ขอเรียนว่า จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่1 ครั้งที่1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุม ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร


 


 


แฟ้มภาพ รัฐบาลข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง