TNN online เช็กรายละเอียด! ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

TNN ONLINE

การเมือง

เช็กรายละเอียด! ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

เช็กรายละเอียด! ครม.ไฟเขียวจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

ครม.อนุมัติงบกลางกว่า 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท กว่า 9.3 หมื่นคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ว่า ครม.อนุมัติงบกลางปี 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 279.38 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท ที่ค้างจ่ายในงบประมาณปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 93,127 ราย ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินค่าจัดการศพตามประเพณี รายละ 3,000 บาท มีดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย 

2) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการฯ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องให้ผู้อำนายการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

3) ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ สามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่เสียชีวิต 

หากเป็นพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ ดังนี้ 

1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 

2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 

3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 

5) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 

6) แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) หรือ (ศผส.02) แล้วแต่กรณี


ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง