TNN นายกฯ เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคกก. แก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน!

TNN

การเมือง

นายกฯ เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคกก. แก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน!

นายกฯ เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคกก. แก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน!

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลายลงโดยเร็ว

วันนี้( 19 ก.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ, รองประธาน ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ, นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน


ในส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายศักดิ์ สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ, นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1, ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาฯ มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 และ ผู้แทนสมช.ที่เลขาฯมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 3  


โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะมีหน้าที่

- กำหนดแนวทางการบูรณาการ และขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลายลงโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการ และขับเคลื่อน ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

- กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นในการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

- ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูล หรือผลการดำเนินการ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฎิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ภาพจาก AFP/เว็บรัฐบาล

ข่าวแนะนำ