TNN online เผยผลโพล 10 อันดับล่าสุด คนกรุงเทพฯเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.

TNN ONLINE

การเมือง

เผยผลโพล 10 อันดับล่าสุด คนกรุงเทพฯเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.

เผยผลโพล 10 อันดับล่าสุด คนกรุงเทพฯเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.

นิด้าโพลเผยผลสำรวจล่าสุด 10 อันดับผู้สมัคร คนกรุงเทพฯอยากเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.

วันนี้(13 พ.ค. 65)ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 3" จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยผู้สมัครที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 1 คิดเป็น 45.13% คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผุ้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ ตามมาด้วยอันดับ 2 คิดเป็น 11.37% พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) เพราะทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้ อันดับ 3 คิดเป็น 9.75% คือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ

 อันดับ 4 คิดเป็น 9.23% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่ายังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้ อันดับ 5 คิดเป็น 8.94% นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ อันดับ 6 คิดเป็น 3.77% คือ นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน

อันดับ 7 คิดเป็น 3.69% ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 8 คิดเป็น 3.32% คือ น.ส.รสนา โตสิตระกูล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม อันดับ 9 คิดเป็น 2.29% คือ น.ต.ศิธา ทิวารี (ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 คิดเป็น 1.62% ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอื่น ๆ คิดเป็น 0.89% ได้แก่ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ผู้สมัครอิสระ), นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (ผู้สมัครอิสระ) และนายประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจฯ รอบที่ 2 พบว่าผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนลดลง ขณะผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, นายสกลธี ภัททิยกุล และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของ กทม.พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คิดเป็น 46.31% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็น 11.41% อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร คิดเป็น 7.38% และอันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็น 6.04% 

 2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 45.14% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.00% อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.29% และอันดับ 4 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 9.14%  

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 39.45% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 11.33% อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.94% และอันดับ 4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 9.38% 

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 43.55% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 13.52% อันดับ 3 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 10.51% และอันดับ 4  นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.21%

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 52.63% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 10.00% อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 8.95% และอันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 6.32% 

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 46.61% อันดับ 2 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 12.35% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.16% และอันดับ 4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 7.96%

เผยผลโพล 10 อันดับล่าสุด คนกรุงเทพฯเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.


ข้อมูลจาก : นิด้าโพล

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง