TNN online ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายเวลาจัดทําบัตรประชาชนถึง30มิ.ย.65

TNN ONLINE

การเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายเวลาจัดทําบัตรประชาชนถึง30มิ.ย.65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายเวลาจัดทําบัตรประชาชนถึง30มิ.ย.65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายกําหนดเวลาจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นภายใน 30 มิถุนายน 2565

วันนี้ (24ม.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกําหนดหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคกระจายไปทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศยังมีจํานวนมากในแต่ละวัน จึงมีความจําเป็นที่ต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศให้ขยายกําหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม จากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายกําหนดเวลาจัดทําบัตรประชาชน


ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


ข่าวแนะนำ