TNN online เช็กเลย! พื้นที่ไหนรถสัญจรผ่านได้-ไม่ได้ น้ำท่วมสูง 15 จังหวัด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เช็กเลย! พื้นที่ไหนรถสัญจรผ่านได้-ไม่ได้ น้ำท่วมสูง 15 จังหวัด

เช็กเลย! พื้นที่ไหนรถสัญจรผ่านได้-ไม่ได้  น้ำท่วมสูง 15 จังหวัด

กรมทางหลวงชนบทเผยน้ำท่วมหนัก 15 จังหวัด รถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 29 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชน

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์ ,กำแพงเพชร, ตาก, อุทัยธานี, สุโขทัย และสระแก้ว รวม 55 สายทาง  


ทั้งนี้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 29 สายทาง แบ่งเป็น

- น้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง)

- สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง)

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/คอสะพาน/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)


1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 2+500)  2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 - บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 8+000 ถึง 15+000)


3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 12+000)4. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)


5. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+460)6. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 – บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง,ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 16+600 ถึง 17+550)


7. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง - บ้านโนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 7+500)8. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 - บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)


9. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2 - บ้านสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง 1+550)10. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 – บ้านบุหญ้าคา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+200)


11. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)12. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง 7+000)


13. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)14. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+500 ถึง 2+500)


15. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 - แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 7+000)16. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 - แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 6+500)


17. สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+464)18. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 4+300)


19. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)20. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)


21. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง 30+000)22. สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3244 – บ้านหัวรอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไหล่ทางชำรุด (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 1+100)


23. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 – แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+429 ถึง 1+800)24. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)


25. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 6+000)26. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 - บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+135)


27. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 - บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)28. สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017 - บ้านดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+200 ถึง 6+450)


29. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)


ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ขอความร่วมมือประชาชน สังเกตป้ายเตือน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง