ป่าห้วยขาแข้งฝนตกน้อย! 2 อ่างในอุทัยธานีน้ำยังวิกฤต

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ป่าห้วยขาแข้งฝนตกน้อย! 2 อ่างในอุทัยธานีน้ำยังวิกฤต

ป่าห้วยขาแข้งฝนตกน้อย! 2 อ่างในอุทัยธานีน้ำยังวิกฤต

อิทธิพลพายุอำพัน ตกน้อยในป่าห้วยขาแข้ง ทำให้อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 2 แห่งหลัก ไม่มีน้ำไหลลงมาเติมในอ่างทำสถานการณ์น้ำยังวิกฤตหนัก ปล่อยไปช่วยพื้นที่การเกษตรไม่ได้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี จากสถานการณ์เกิดพายุอำพันส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี แต่ปริมาณฝนเกิดตกน้อยในป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทั้ง 2 แห่ง ของกรมชลประทาน ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำทับเสลา ( อ่านทับ-สะ-เหลา ) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ยังคงวิกฤตอย่างหนักต่อไป เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำไหลลงมาเติมในอ่างทั้ง 2 แห่งแต่อย่างไร

โดยล่าสุดวันนี้อ่างเก็บน้ำทับเสลา ( อ่านทับ-สะ-เหลา ) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือเพียง 32.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20.09 ของความจุอ่าง 160 ล้านลูกบาศก์เมตรและเหลือ ปริมาณน้ำใช้การได้ 15.15 ล้านลูกบาศก์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ล่าสุดวันนี้มีปริมาณเก็บกักเหลือเพียง 4.97 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11.45 ของความจุอ่าง 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และเหลือปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องคงรักษาระดับดังกล่าวไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บทั้ง 2 แห่งไว้เพียงเท่านั้น ไม่สามารถจะปล่อยน้ำไปช่วยภาคการเกษตรโดยเพาะการทำนาปีรอบแรกนี้ได้เลย

อย่างไรก็ตามทางโครงการชลประทาน อุทัยธานี ได้แจ้งเตือนเกษตรกรผ่านไปทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรในการทำนาปีรอบแรกนี้ การทำนาจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลัก และจะเริ่มทำนาปีได้ต่อเมื่อมีน้ำเพียงพอต่อการเตรียมแปลง มีฝนตกสม่ำเสมอ และต้อง มั่นใจว่ามีแหล่งน้ำของตนเองอย่างเพียงพอ เพราะจะเสี่ยงต่อความเสียหาย