เกษตรกร อ.วังทรายพูน หันมาพลิกพื้น ที่ทำนามาปลูกแตงโม สร้างรายได้ฤดูแล้ง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เกษตรกร อ.วังทรายพูน หันมาพลิกพื้น ที่ทำนามาปลูกแตงโม สร้างรายได้ฤดูแล้ง

เกษตรกร อ.วังทรายพูน หันมาพลิกพื้น ที่ทำนามาปลูกแตงโม สร้างรายได้ฤดูแล้ง

พิจิตร เกษตรกรอำเภอวังทรายพูน หันมาพลิกพื้นที่ทำนามาปลูกแตงโม พืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ฤดูแล้ง ขณะที่อำเภอวังทรายพูนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานส่งเสริมการตลาด

วันนี้ ( 27 มกราคม 2563 ) นายถาวร สีกลิ่นหอม เกษตรกรชาวนาบ้านหนองพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าจากสภาพอากาศที่แห้งประกอบพื้นที่อำเภอวังทรายพูน ไม่มีแม่น้ำ และลำคลองสายหลักไหลผ่านซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝนและน้ำบ่อทำการเกษตร ซึ่งหลังจากในปีนี้เกิดภัยแล้งแต่ต้นปี อีกทั้งทางราชการให้งดทำนาปรัง โดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ จึงพลิกผืนนาทั้งหมด 24 ไร่ หันมาปลูกแตงโม พันธุ์กินรี188 และพันธุ์ ซอนย่า ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย ปลูกเพียง 60 วันสามารถตัดขายให้ลูกค้าที่มารอรับซื้อถึงสวนได้เลย เพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 2 หมื่นบาท


ซึ่งขณะนี้แตงโมผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ขายในราคาหน้าสวนตั้งแต่กิโลกรัมละ 8- 10บาท แล้วแต่คุณภาพและขนาดของผลแตงโม ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้เป็นอย่างดี สำหรับการปลูกก็จะไถกลบตอซังข้าหมักดินทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์ จากนั้นยกร่องดิน เดินสายท่อน้ำหยด แล้วนำผ้ายางเจาะหลุมมาคลุมโดยผ้ายางจะเจาะรูไว้ห่างกันประมาณ 40 ซม.

จากนั้นนำเม็ดแตงโมมาหยอดลงหลุม ลดน้ำให้ชุม แล้วช่วงระหว่างให้น้ำก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงผลไปในท่อน้ำหยด ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น จากนั้นระยะ 60 วันสามารถตัดขายได้ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดพิจิตร และใกล้เคียง มาเหมาตัดผลแตงโม ส่งผลให้มีรายได้ในช่วงหน้าแล้งเป็นอย่างดีขณะที่วันนี้นายสุเทพ วงศ์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดพิจิตร และนายอำเภอวังทรายพูน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมไร่ของนายถาวร และนางยืนยง สีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากทำนาปรังหันมาปลูกแตงโมประสบความสำเร็จและมีรายได้เสริมจากการปลูกแตงโม


โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เผยว่าสำหรับอำเภอวังทรายพูน เกษตรกรส่วนใหญ่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วจะหันมาปลูกแตงโมรวม 4 ตำบลบลคือตำบลวังทรายพูน ตำบลหนองพระ ตำบลหนองปล้อง และตำบลหนองปลาไหล โยมีเกษตรกรปลูกแตงโมสายพันธุ์กินรี 188 c]tสายพันธุ์ซอนย่า กว่า 2500 ไร่ ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งนี้เกษตรกรมีรายได้เข้ากระเป๋ามากกว่า 50 ล้านบาท โดยจะพ่อค้าที่มาจากทางภาคออีสานและกรุงเทพ ที่ติดต่อสั่งจองไว้โดยมรรถยนต์กระบะมารับไปขายอีกทอดหนึ่ง สำหรับราคาในช่วงนี้เกษตรกรพึงพอใจและสามารถอยู่ได้


ดังนั้นอำเภอวังทรายพูน จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงานส่งเสริมการผลผลิต และส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกร จึงเตรียมจัดงานวันแตงโม ขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ริมทางหลวงหมายเลข 11 ตากฟ้าขวังทอง ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้

โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายผลผลิตแตงโมจากเกษตรกรโดยตรง มีการแข่งขันประกอบอาหารจากแตงโม แข่งขันกินแตงโม ตำส้งตำแตงโมประกอบลีลา และประกวดธิดาแตงโม รวมถึงการสาธิตผลผลิตการเกษตรต่างในงานนี้ อย่างไรแวะเข้ามาเที่ยวชมงานในวันดังกล่าว