กรมป่าไม้ตั้งทีมตรวจ”ฟาร์มไก่เขาสน”แจ้ง”ปารีณา”นำชี้แนวเขต 24 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

ภูมิภาค

กรมป่าไม้ตั้งทีมตรวจ”ฟาร์มไก่เขาสน”แจ้ง”ปารีณา”นำชี้แนวเขต 24 พ.ย.นี้

กรมป่าไม้ตั้งทีมตรวจ”ฟาร์มไก่เขาสน”แจ้ง”ปารีณา”นำชี้แนวเขต 24 พ.ย.นี้

อธิบดีกรมป่าไม้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรี กรณี น.ส.ปรีณา ไกรคุปต์ มีการครอบครองพื้นที่ป่าจำนวนมาก พร้อมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ 24 พ.ย.นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดิน ภบท.5 จำนวน 1,706 ไร่ ที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยใช้ชื่อว่า ฟาร์มไก่เขาสนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ล่าสุดวันนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง เป็นคำสั่งของกรมป่าไม้ ที่ 3988/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นทีปในท้องที่จังหวัดราชบุรี

โดยระบุสาระสำคัญว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่องทางสื่อต่างๆ กรณีมีการครอบครองพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากในท้องที่จังหวัดราชบุรี และที่ดินดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

มอบให้ นายธวัชชัย สัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธานคณะทำงาน และให้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักการอนุญาต สำนักกฎหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี เป็นคณะทำงาน ส่วนนายอรรณพ ชัยพรรนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อีก 2 ราย รวมแล้วมีคณะทำงานทั้งหมด 13 ราย

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ 1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ป่าว่าเป็นพื้นที่ประเภทใด และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดในท้องที่จังหวัดราชบุรี รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 2.ให้มีอำนาจเรียกพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาให้ถ้อยคำ หรือพยานเอกสาร 3.ให้มีอำนาจติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารประกอบการพิจารณา และ 4.ให้ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตังกล่าวให้สามารถเบิกค่าจัดประชุม หรือค่าดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข้างตันให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ลงนามโดย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมบ่าไม้

แหล่งข่าวยังบอกอีกว่า วันนี้ คณะทำงาน นายธวัชชัย สัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรี ได้เชิญให้คณะทำงานทั้ง 12 ท่าน เข้าประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจสอบแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้ พร้อมทั้งประสานกับคณะทำงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเข้าตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้

โดย ส.ป.ก.ทำหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณา ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินเพื่อนำชี้แนวเขต แต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่า จะมาหรือไม่ ซึ่งรัฐไม่มีอำนาจบังคับ ในการรังวัดครั้งนี้จะทำอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขต ส.ป.ก.จำนวนเท่าไรและอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจึงจะกำหนดแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand