TNN ทางหลวงโคราชเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม

TNN

ภูมิภาค

ทางหลวงโคราชเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม

ทางหลวงโคราชเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม

ทางหลวงชนบทโคราชเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร รับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เผยพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ทุกเส้นทางที่กำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงฤดูฝน ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทฯ ประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำใน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย โดยได้กำชับทุกพื้นที่ให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ตรวจสอบสะพาน ท่อระบายน้ำและร่องน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมกับเร่งขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง กำจัดเศษวัชพืชไม่ให้ไปกีดขวางทางระบายน้ำ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร หรือป้ายมือถือ หลักนำทาง และไฟกะพริบ เพื่อใช้รับมือหรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 


หากเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมความพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในกรณีทางขาด สะพานขาดหรือชำรุด โดยเตรียมเครื่องจักรและสะพานเบลีย์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง