TNN เคาะงบ 27 ล้านเสริมแกร่งกรงลิงลพบุรี

TNN

ภูมิภาค

เคาะงบ 27 ล้านเสริมแกร่งกรงลิงลพบุรี

เคาะงบ 27 ล้านเสริมแกร่งกรงลิงลพบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอของบประมาณ กว่า 27 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งให้กับสวนลิงโพธิ์เก้าต้น เพื่อแก้ปัญหาลิงในเมืองลพบุรีอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งจากจังหวัดลพบุรีว่า เทศบาลเมืองลพบุรีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างโครงหลังคา พร้อมกรงลิง บริเวณสวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ในงบประมาณ ทั้งสิ้น 27 ล้าน 1 แสน 2 หมื่นบาท โดยจังหวัดลพบุรีเห็นว่า โครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีแต่เนื่องจากเทศบาลต้องใช้งบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวได้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้ให้ความเห็นชอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมกรงลิง บริเวณสวนลิง เทศบาลเมืองลพบุรี ตามงบประมาณที่เสนอขอ 27 ล้าน 1 แสน 2 หมื่นบาท


โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่ายโครงการดังกล่าวและเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว  และได้แจ้งให้เทศบาลเมืองลพบุรีในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณรับทราบ ตามขั้นตอนแล้วข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง