TNN online พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

TNN ONLINE

ภูมิภาค

พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

16 ธ.ค.65  ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระสงฆ์นำ พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์เย็น ฟังธรรมเทศนาและนั่งสมาธิ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วพลันและมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 


ทั้งนี้ ด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และ วัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


พระสงฆ์พิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง