TNN online น้ำท่วมหนัก! นนทบุรี ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก 3 อำเภอ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

น้ำท่วมหนัก! นนทบุรี ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก 3 อำเภอ

น้ำท่วมหนัก! นนทบุรี ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก 3 อำเภอ

อัปเดตน้ำท่วม 2565 ล่าสุด "นนทบุรี" ล่าสุดผู้ว่าฯได้ลงนาม ประกาศเพิ่มเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพิ่มอีก 3 อำเภอ เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

วันนี้( 11 ต.ค.65) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี ได้เซนต์ประกาศเพิ่มเติม เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) เพิ่มเติมในอีก 3 อำเภอเพิ่มเติมประกอบด้วย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทองและอำเภอบางกรวย


โดย อำเภอปากเกร็ด ได้ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลที่ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 

- ตำบลบางพูด 5 ชุมชน

- ตำบลปากเกร็ด 3 ชุมชน 

- ตำบลบ้านใหม่ 3 ชุมชน

- และตำบลบางตลาด 1 ชุมชน


อำเภอบางบัวทอง 

- พื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด หมู่ 1 ถึงหมู่ 10, 

- เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง หมู่ 1,3,8,12และ14

- เทศบาลเมืองพิมลราช หมู่ 1- 8 

- เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา หมู่ 2 ถึง 15,

- เทศบาลเมืองบางบัวทอง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลพิมลราช, หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลบางบัวทอง, หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลโสนลอย, หมู่ที่ 1 และ 6 ตำบลบางรักใหญ่, หมู่ที่ 1,3 และ 5,6 ตำบลบางรักพัฒนา 

- องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ 1 ถึงหมู่ 9, เทศบาลตำบลลำโพ หมู่ 1,3,5 และ 8 

- เทศบาลตำบลบางรักใหญ่ ตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 11


อำเภอบางกรวย 

- พื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองบางกรวยทั้งหมด

- เทศบาลตำบลศาลากลาง หมู่ 1-6, เทศบาลตำบลปลายบาง ทั้งหมด

- เทศบาลตำบลบางสีทอง หมู่ 1 ถึงหมู่ 5 

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง หมู่ 1 ถึงหมู่ 6 

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน หมู่ 1 ถึงหมู่ 5 

- องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 3 ถึงหมู่ 8

ภาพจาก AFP / นนทบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง