TNN สงกรานต์ปีนี้ "ห้ามขาย-ห้ามดื่ม" แอลกอฮอล์ในวัยรุ่น เอาผิดทั้งคนขาย-คนชักจูง

TNN

ไลฟ์สไตล์

สงกรานต์ปีนี้ "ห้ามขาย-ห้ามดื่ม" แอลกอฮอล์ในวัยรุ่น เอาผิดทั้งคนขาย-คนชักจูง

สงกรานต์ปีนี้ ห้ามขาย-ห้ามดื่ม แอลกอฮอล์ในวัยรุ่น เอาผิดทั้งคนขาย-คนชักจูง

สงกรานต์ 2567 หน่วยงานรณรงค์ควบคุมแอลกอฮอล์เข้มข้น ห้ามขาย-ดื่มในหมู่วัยรุ่น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่วัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากพบว่ามีการจำหน่ายหรือดื่มแอลกอฮอล์ จะมีการดำเนินการเอาผิดกับทั้งผู้ขายและผู้ชักจูงให้ดื่ม


กฎหมายแอลกอฮอล์: มาตรการเข้มงวด


    ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน

    ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

    ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กำหนด

    ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ


บทลงโทษ:

    -ผู้ขาย: ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

    -ผู้ชักจูงให้ดื่ม: ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

    -ผู้ดื่ม: ปรับไม่เกิน 10,000 บาท


เหตุผล:

- การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน

- การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท

- การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ


แนวทางป้องกัน:

- ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

- สถานศึกษาควรเข้มงวดเรื่องการห้ามดื่มแอลกอฮอล์

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย


เป้าหมาย:

- ลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน

- ลดจำนวนการทะเลาะวิวาท

- ลดปัญหาสุขภาพ


การร่วมมือกัน:

- ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหา

- ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

- ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดแอลกอฮอล์


สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อสนุกสนานอย่างปลอดภัยและดูแลตัวเองและคนรอบข้าง

ข่าวแนะนำ