TNN สนุกปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ! ร่วมรณรงค์ "สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567"

TNN

ไลฟ์สไตล์

สนุกปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ! ร่วมรณรงค์ "สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567"

สนุกปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ! ร่วมรณรงค์ สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567

สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567 - ส่งเสริมความสนุกปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่ก็มักพบเหตุการณ์อุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการขับรถขณะเมา หรือ "เมาไม่ขับ" ทุกปี การรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ


ปี 2567 นี้ ภาครัฐและภาคีเครือข่ายจึงร่วมรณรงค์ "สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ" เพื่อส่งเสริมการสนุกสนานอย่างปลอดภัย ควบคู่การสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่


1. ดื่มไม่ขับ: งดการดื่มแอลกอฮอล์หากต้องขับรถ

2. สวมหมวกนิรภัย: ทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง 

3. ไม่ประมาท: ขับรถด้วยความระมัดระวังตามกฎจราจร

4. รู้เท่าทัน: เรียนรู้ข้อมูลและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ


ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย อาทิ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีสติ เพื่อเชื่อมโยงความสนุกสนานสู่ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง