TNN online รถไฟความเร็วสูงนำไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (คลิป)

TNN ONLINE

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

รถไฟความเร็วสูงนำไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (คลิป)

รถไฟความเร็วสูงนำไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (คลิป)

รถไฟความเร็วสูงนำไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากรัฐบาลจะมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังจะสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพให้แก่คนไทยในด้านต่างๆให้สูงขึ้น แต่การพัฒนาดังกล่าว หากจะสำเร็จตามเป้าหมายระยะยาวได้นั้น ต้องเป็นการลงทุนพัฒนาควบคู่ไปกับความยั่งยืน หรือ Sustainability ด้วย ติดตามจากรายงานชุด รถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเชื่อมเศรษฐกิจโลก #รถไฟความเร็วสูง #EEC #รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน