TNN online รถไฟความเร็วสูงกระตุ้นรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

TNN ONLINE

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

รถไฟความเร็วสูงกระตุ้นรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

รถไฟความเร็วสูงกระตุ้นรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

รถไฟความเร็วสูงกระตุ้นรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการ จำเป็นต้องเข้ามาบริหารจัดการผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทั้งประชาชนกลุ่มที่ถูกเวนคืนที่ดิน หรือ กลุ่มบุกรุกพื้นที่ตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการ ติดตามได้จากรายงานชุด รถไฟความเร็วสูง เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก