TNN ผ่านสมรสเท่าเทียม! คู่รักLGBTQIA+ ได้สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อะไรบ้าง?

TNN

Health

ผ่านสมรสเท่าเทียม! คู่รักLGBTQIA+ ได้สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อะไรบ้าง?

ผ่านสมรสเท่าเทียม! คู่รักLGBTQIA+ ได้สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อะไรบ้าง?

เปิดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ คู่รัก LGBTQIA+ จะได้รับ หลังที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ 3 ของเอเชียต่อจากไต้หวันและเนปาล ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ให้คู่รัก LGBTQIA+  แต่งงานกันได้ หลังที่ประชุมสว. ลงมติเห็นชอบในวันนี้ (18 มิ.ย.) 


โดยที่ประชุมสมาชิกวิฒิสภายืนยันเห็นตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในวาระ 3 โดยลงมติเห็นชอบ 98 เสียง ไม่เห็นด้วย 44 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง ซึ่งหลังจากนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป และมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน หรือประมาณปลายปีนี้


เปิดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่คู่รัก LGBTQIA+ จะได้รับ


เมื่อ "สมรสเท่าเทียม"  ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายในไทย จะมีประโยชน์ในการมอบสิทธิและความเท่าเทียมให้แก่ทุกเพศ โดยไม่จำกัดเฉพาะคู่รักชายหญิงอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐในด้านการแพทย์  ได้แก่ สิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการเซ็นยินยอมให้เข้าสู่การรักษาพยาบาล ในฐานะคู่สมรส เท่าเทียมกับชายหญิง


ขณะเดียวยังมีประเด็น "กฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์" ที่คาดว่าจะมีการขับเคลื่อนหลังจากนี้ เพื่อให้คู่รักที่มีความหลากหลายทางแพทย์เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อการมีบุตรและวางแผนการมีครอบครัวต่อไป

ข่าวแนะนำ