TNN กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีน เตือนเดือนก.ค.-ส.ค. นี้ คาดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

TNN

Health

กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีน เตือนเดือนก.ค.-ส.ค. นี้ คาดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีน เตือนเดือนก.ค.-ส.ค. นี้ คาดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กทม. คาดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกัน

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อฝีดาษวานร โดยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะติดเชื้อตามฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เป็นสายพันธุ์ JN.1 ปัจจุบันอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงสายพันธุ์เดลต้า (CFR ร้อยละ 2.16 ณ มิ.ย. 64) บ่งชี้ว่าความรุนแรงของโรคลดลง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง 


ส่วนภาพรวมภาระโรคยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการดูแลรักษาพยาบาล โรงพยาบาลยังมีศักยภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย อัตราป่วยตายในกลุ่มผู้ป่วยในลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ สำนักอนามัย ขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย พบแพทย์หากมีอาการรุนแรงและหลีกเลี่ยงการนำเชื้อไปสู่กลุ่มเปราะบาง


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปี 2567 มีผู้ป่วย จำนวน 21,406 ราย จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สูงกว่าปี 2566 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม อัตราป่วยสูงสุดพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5 – 14 ปี


การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่พบในเรือนจำ โรงเรียน และสถานปฏิบัติธรรม สายพันธุ์ที่พบมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ สายพันธุ์ B ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล พร้อมประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคและการแพร่กระจายเชื้อ โดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ