TNN online สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพฯป้องกันโรค "กลุ่มผู้ต้องขัง"

TNN ONLINE

Health

สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพฯป้องกันโรค "กลุ่มผู้ต้องขัง"

สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพฯป้องกันโรค กลุ่มผู้ต้องขัง

บอร์ด สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคใน "กลุ่มผู้ต้องขัง" ทั่วประเทศ

บอร์ด สปสช. เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคใน "กลุ่มผู้ต้องขัง" ทั่วประเทศ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


นายคารม กล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 รายการ เพื่อดูแลผู้ต้องขังให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเน้นให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องขัง 10 รายการ จะครอบคลุมการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศประมาณ 270,000 คน 


โดย แบ่งเป็น รายการบริการใหม่ 1 รายการ คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ต้องขังจะได้รับบริการระหว่างต้องโทษ 1 ครั้ง และอีก 9 รายการ เป็นบริการเดิมโดยได้เพิ่มจำนวนครั้งของรับบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค ประกอบด้วย


1. บริการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก 


2. บริการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส 


3. บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 


4. บริการคัดกรองโรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ 


5. บริการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น การคัดกรองโรคซึมเศร้า บริการให้คำปรึกษา/เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังป่วยจิตเวชก่อนปล่อย 


6. บริการด้านทันตกรรมป้องกันและการเคลือบฟลูออไรด์ 


7. บริการคัดกรองโรคโควิด 19 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและบริการสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานด้านสูทกรรม จัดบริการปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ 


8. บริการคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 


9. การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การคัดกรองและตรวจโรคผิวหนัง ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น“ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง จากมติบอร์ด สปสช. ที่จะเริ่มในปีงบประมาณ 2567 จะทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการเพิ่มเติมตามความจำเป็น  รวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีสุขภาพที่ดีขึ้น“ นายคารม ย้ำ
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง