TNN online เลือกตั้ง 2566 เริ่มแล้ว! "เลือกตั้งล่วงหน้า" ใช้เอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กให้ชัวร์

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เริ่มแล้ว! "เลือกตั้งล่วงหน้า" ใช้เอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กให้ชัวร์

เลือกตั้ง 2566 เริ่มแล้ว! เลือกตั้งล่วงหน้า ใช้เอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กให้ชัวร์

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดคูหา "เลือกตั้งล่วงหน้า" แล้วตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ต้องพกเอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิดคูหา "เลือกตั้งล่วงหน้า" แล้วตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ต้องพกเอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 โดยวันที่ 7 พ.ค. เป็นการ เลือกตั้งล่วงหน้า และ วันที่ 14 พ.ค.เป็นวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 


โดยวันนี้กกต.ได้ทำการเปิดคูหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00-17.00 น.  ซึ่งเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะคอยอำนวยความสะดวก และ ดูแลความเรียบร้อย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อและลำดับของตัวเอง พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย ก่อนเข้าคูหาจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ แบบบัญชีรายชื่อ

เมื่อเข้าคูหาลงคะแนน ต้องทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย
- บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
- บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้ 1 พรรค

ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรเลือกตั้ง ต้องพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหา หย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง


หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

- บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้  หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


7 ข้อห้ามทำเกี่ยวกับ “บัตรเลือกตั้ง” 

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน 

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง 

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 

6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น

7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

เลือกตั้ง 2566 เริ่มแล้ว! เลือกตั้งล่วงหน้า ใช้เอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กให้ชัวร์


เลือกตั้ง 2566 เริ่มแล้ว! เลือกตั้งล่วงหน้า ใช้เอกสาร-มีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กให้ชัวร์

ภาพจาก TNN ช่อง 16

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง