TNN online เลือกตั้ง 2566 "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า" ไว้แต่ไม่ได้ไป จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้หรือไม่?

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า" ไว้แต่ไม่ได้ไป จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้หรือไม่?

เลือกตั้ง 2566 ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไว้แต่ไม่ได้ไป จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้หรือไม่?

เลือกตั้ง 2566 "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า" 7 พฤษภาคม 2566 ไว้แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ได้หรือไม่?

เลือกตั้ง 2566 "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า" 7 พฤษภาคม 2566 ไว้แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ได้หรือไม่?


นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 นี้ ว่า 50 สำนักงานเขต ได้เตรียมพร้อมจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งเป็นหลัก 

พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสั่งราชการฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายปกครองหรือรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายปกครอง ที่รับผิดชอบการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้ 


"ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า" 7 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ


สำหรับประชาชนที่ได้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งไว้ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคมได้  จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ และต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือวันที่ 7-13 พฤษภาคม หรือภายใน 7 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง คือวันที่ 15-21 พฤษภาคม เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมาย


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านตนเอง หากพบไม่ถูกต้อง แจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ ภายใน 3 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ทางป้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งต่างๆ ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th  แอปพลิเคชัน Smart Vote และหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 

หากพบว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือปรากฏรายชื่อของผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง