TNN online เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม

เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม

กกต. อำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุ-คนพิการหรือทุพพลภาพ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สะดวกเร็วรวด ไม่เสียสิทธิ

บ้านไหนมีสมาชิกในครอบครัว เป็น ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ชวนท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง


โดย กกต. มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จัดและควบคุมการลงคะแนนพร้อมกำหนดสถานที่กลาง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ ที่มาเลือกตั้ง ไว้ทั้งสิ้น 26 แห่ง ใน 21 จังหวัด โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ดังนี้

- ต้องเป็นทางเดินเรียบ มีช่องทางให้รถวีลแชร์สามารถเข้า - ออกได้สะดวก

- จัดวางคูหาอยู่ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย 1.50 เมตร  


- โต๊ะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนต้องมีความสูงไม่เกิน 0.75 เมตร

-  ต้องจัดเก้าอี้ไว้ในคูหาออกเสียงลงคะแนนโดยผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ต้องกาบัตรลงคะแนนเอง

กรณีที่ลักษณะทางกายภาพไม่สามารถกาบัตรเองได้ 

ส่วนกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถกาบัตรเองได้ สามารถให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจ กาบัตรเลือกตั้งแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้มาใช้สิทธิจากนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) ถือว่าผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ

กกต. กำหนดวันใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ให้เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น ณ ที่เลือกตั้งกลางซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขต ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพที่จะมาใช้สิทธิในวันดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้ว

หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. กปน. พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพให้ใช้สิทธิเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ได้เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1444 หรือ www.ect.go.th

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เลือกตั้ง2566 #14พฤษภา66 #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ


เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม


เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม


เลือกตั้ง 2566 : ผู้สูงอายุเลือกตั้งอย่างไร คนพิการหรือทุพพลภาพเลือกตั้งได้ไหม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง