TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ "เลือกตั้งล่วงหน้า"

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ "เลือกตั้งล่วงหน้า"

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า กว่า 2.3 ล้านราย

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า กว่า 2.3 ล้านราย


ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 มีจำนวนผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 2,350,969 ราย

จำแนกประเภทของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 20.30 น.) ดังนี้


สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า


1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 2,216,950 คน

- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,156,578 คน

- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 60,372 คน


2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจำนวน 18,880 คน

- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 18,880 คน


3. การลงทะบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 115,139 คน

- ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 109,442 คน

- ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 5,697 คน


ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444


เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก TNN ONLINE 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง