TNN เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

TNN

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

เลือกตั้ง 2566 ประมวลภาพล่าสุด หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ - ยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกฯ

เลือกตั้ง 2566 ประมวลภาพล่าสุด หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ - ยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกฯ


บรรยากาศภายในอาคารอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  โดยให้หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครแต่ละคนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ภายในห้องประชุมบางกอก ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  


สำหรับการยื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ กกต.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครฯ เหมือนกันกับการสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต  โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารสำคัญ  อาทิ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการส่งตัวผู้สมัครของหัวหน้าพรรคการเมือง  ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี คือของปี 2563 / 2564 และ 2565  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท 


นอกจากนี้ พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้ออกใบรับสมัครให้แล้ว หากประสงค์จะแจ้งรายชื่อรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี  ให้แจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ กกต.ได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ  


โดยในวันนี้ หัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรค จะเดินทางมายื่นใบสมัครต่อ กกต. พร้อมเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การจับหมายเลขที่จะใช้ในการรณรงค์หาเสียง ซึ่งแน่นอนว่าทุกพรรคการเมืองคาดหวังที่จะได้รับหมายเลขสวย หมายเลขมงคล เพื่อสร้างความจดจำให้ประชาชนง่ายต่อการลงคะแนนให้กับพรรคของตัวเอง เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ


 เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 


เลือกตั้ง 2566 หลายพรรคตบเท้าสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แจ้งชื่อแคนดิเดตนายกฯ

 ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ