TNN online เลือกตั้ง 2566 "เลือกตั้งล่วงหน้า" วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "เลือกตั้งล่วงหน้า" วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่

เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่

เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน กกต.เปิดรายละเอียด เลือกตั้ง 2566 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันไหน เปิดช่องทางลงทะเบียนและเช็กขั้นตอนได้ที่นี่

เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน กกต.เปิดรายละเอียด เลือกตั้ง 2566 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันไหน เปิดช่องทางลงทะเบียนและเช็กขั้นตอนได้ที่นี่


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ


โดยระบุว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่

เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้


1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้


1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้

- วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด

- วันที่ 4-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

1.4 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566


2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้


2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง เขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตาม ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2.4 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566

2.5 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่

เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปขั้นตอนการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง


ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ?


-ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง (ในเขตเลือกตั้ง)


-ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

-เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)

2.ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์


สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

-สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้

-คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ

-แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ


การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง (นอกเขตเลือกตั้ง)


-ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

-เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)

2.ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์

3.ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปฯ Smart Vote)


สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

-สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้

-แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ


ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าฯ ทางอินเทอร์เน็ต


ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน คือ

- http://election.dopa.go.th/

- แอปฯ SMART VOTE

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน


โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง


2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :

-ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

-ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือกบันทึกข้อมูล


3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล

หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล


4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร

ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่ ใช้ 

หนังสือเดินทาง , บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน


โดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

-ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน

-ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต

-ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต


กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทาง ไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง


โดยสามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

-ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

-ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชฑูต

-ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต


คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


-มีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ

-ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

-อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

-มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว

-เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


ลักษณะต้องห้าม ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


-เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

-อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

-ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่ ภาพจาก กกต.

 

เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่


เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่

  

เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่


 เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่ Image Caption

 


เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า วันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่องทางไหน? เช็กขั้นตอนที่นี่ Image Caption

 ที่มา กกต.

แฟ้มภาพ TNN Online / กกต.