TNN ราชกิจจาฯ ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท เช็กเลยเริ่มเมื่อไร?

TNN

เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท เช็กเลยเริ่มเมื่อไร?

ราชกิจจาฯ ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท เช็กเลยเริ่มเมื่อไร?

ราชกิจจาฯ ประกาศคลังเก็บภาษีสินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท เช็กเลยเรื่มเมื่อไร? แก้ปัญหาการขายสินค้าตัดราคา

กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อรองรับการการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสีย VAT กับผู้ขายในประเทศที่ต้องเสีย VAT เพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาผู้ขายในประเทศ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค. 67


ทั้งนี้จะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


1.ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (CIF) ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท


2.ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด


3.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567


ภาพจาก: Getty Images  

ข่าวแนะนำ