TNN ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ รั้งที่ 25 ของจาก 67 เขตเศรษฐกิจ

TNN

เศรษฐกิจ

ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ รั้งที่ 25 ของจาก 67 เขตเศรษฐกิจ

ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ รั้งที่ 25 ของจาก 67 เขตเศรษฐกิจ

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศปี 67 ไทยปรับตัวดีขึ้น 5 อันดับรั้งที่ 25 ใน 67 เขตเศรษฐกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เปิดเผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2567 โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 5 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 25 จากทั้งหมด 67 เขตเศรษฐกิจที่ร่วมในการจัดอันดับ 


ซึ่งจากปัจจัยหลักที่ IMD ใช้ในการจัดอันดับรวม 4 ด้าน มี 2 ปัจจัยที่ไทยมีอันดับดีขึ้นคือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ที่ดีขึ้นถึง 11 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 5 และประสิทธิภาพของภาคธุรกิจที่ดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 23 เป็นอันดับที่ 20 ขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับคงเดิมคืออันดับที่ 24  รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีอันดับคงเดิมที่ 43


ทั้งนี้ อันดับที่ดีขึ้นในด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ มาจากประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ดีขึ้นถึง 23 อันดับมาอยู่อันดับที่ 6  โดยเป็นผลจากประเด็นด้านการท่องเที่ยวที่สัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP และการส่งออกด้านบริการ รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดมีอันดับที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ด้านระดับราคาและค่าครองชีพ ดีขึ้น 10 อันดับจากปีที่แล้ว


นอกจากนี้ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ยังมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 23 เป็นอันดับที่ 20 จากตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงในด้านผลิตภาพในภาพรวมที่มีอันดับลดลงจากอันดับที่ 38 เป็น 42 โดยเป็นผลจากอันดับที่ลดลงของผลิตภาพในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม


ในระดับอาเซียน ผลการจัดอันดับของ IMD ในปีนี้มีประเด็นที่พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีแรกที่ลำดับความสามารถในการแข่งขันของ 5 เขตเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ เช่น สิงคโปร์  มีอันดับดีขึ้นจากอันดับ 4 ในปี 2566 มาอยู่อันดับที่ 1 ของโลกในปีนี้  และนับเป็นครั้งแรกที่ไทยและอินโดนีเซียได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของอาเซียน  ซึ่งอินโดนีเซียนับเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด 


สำหรับภาพรวมในระดับโลก เขตเศรษฐกิจที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2567 ได้แก่ สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์ และฮ่องกง โดยเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มที่มีอันดับสูงสุดของปี 2567 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดเล็กเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า 


ภาพจาก:  Getty Images 

ข่าวแนะนำ