TNN รัฐบาลรุกยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมดันศักยภาพข้าวไทย

TNN

เศรษฐกิจ

รัฐบาลรุกยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมดันศักยภาพข้าวไทย

รัฐบาลรุกยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมดันศักยภาพข้าวไทย

รัฐบาลมุ่งนำพาชาวนาไทย หลุดพ้นกับดักความยากจน รุกยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมดันศักยภาพข้าวไทย เสริมแกร่งทุกมิติ

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การบริหารของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาของชาวนาไทยที่ต้องเผชิญ เช่น ราคาข้าวตกต่ำ การส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ รัฐบาลจึงมุ่งมั่นในการหามาตรการแก้ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวนาในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึง ทั้งนาปรัง และนาปี โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและสนับสนุนให้มีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ


น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า โจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาล คือจะทำอย่างไรให้เกษตรกรชาวนาไทยหลุดพ้นจากกับดักความยากจน เพื่อนำพาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องทำให้ได้เพื่ออนาคตของชาวนาไทย ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้เร่งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และของเหลือจากการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 


ขณะเดียวกัน ยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เพราะหากเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ จะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น และช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตข้าวได้

          

“รัฐบาลมีนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนา กรมการข้าวจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นรากฐานสำคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว เปิดโอกาสให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวด้วยตนเอง โดยมีกรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer เน้นพัฒนาชาวนาอย่างรอบด้านให้ชาวนาไทยพึ่งพาตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่ชาวนารายอื่น เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”น.ส.เกณิกา กล่าว


 โครงการ Young Smart Farmer ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกษตร สามารถบริหารจัดการการเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้นข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ