TNN ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินอีก 1 วัน

TNN

เศรษฐกิจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินอีก 1 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินอีก 1 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 


สำหรับสาระสำคัญในการออกประกาศระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีไต้มีมติเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั้น


ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป


คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินอีก 1 วัน

ข่าวแนะนำ