TNN อุตุฯชี้ไทยเข้าสู่ "ลานีญา" แล้ว ทำ "ฤดูหนาว" ปีนี้ หนาวกว่าปีที่แล้ว

TNN

Earth

อุตุฯชี้ไทยเข้าสู่ "ลานีญา" แล้ว ทำ "ฤดูหนาว" ปีนี้ หนาวกว่าปีที่แล้ว

อุตุฯชี้ไทยเข้าสู่ ลานีญา แล้ว  ทำ ฤดูหนาว ปีนี้ หนาวกว่าปีที่แล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะ “ลานีญา” ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติ ขณะที่ในช่วงฤดูหนาวนี้ อุณหภูมิจะลดต่ำลงหนาวกว่าปีที่แล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2567 และจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2567  หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568  ส่งผลให้ครึ่งปีหลังของประเทศไทย มีแนวโน้มฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติ แต่มีแนวโน้มว่า ช่วงฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะลดลงกว่าปีที่แล้ว


นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า "ปรากฏการณ์เอนโซ" หรือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรและความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ ซึ่งรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา อยู่ในสภาวะปกติ โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเย็นลงเกือบทั่วทั้งบริเวณ


สำหรับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างจากค่าปกติประมาณ -0.9 ถึง 0.5 องศาเซลเซียส จึงคาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซ ที่อยู่ในสภาวะปกตินี้ จะเปลี่ยนเข้าสู่สถาวะลานีญาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2567 และจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี  2568


ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และตุลาคม จะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติบางพื้นที่ ส่วนเดือนอื่นๆ จะใกล้เคียงค่าปกติ  ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนเดือนอื่นๆ จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย


เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ คาดว่า จะมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน คาดว่า จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่เดือนตุลาคมและธันวาคม คาดว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา


สำหรับอุณหภูมิเมื่อเทียบกับปี 2566 คาดว่า ทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุด จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย


ภาพ: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง