TNN ปลูกป่าชายเลน ช่วยคลายร้อนให้โลก

TNN

Earth

ปลูกป่าชายเลน ช่วยคลายร้อนให้โลก

ปลูกป่าชายเลน ช่วยคลายร้อนให้โลก

การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเปรียบเหมือนการคลายร้อนให้โลกได้อีกทาง ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเร่งปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งไม่ให้เสื่อมโทรม

ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกางนั้น มีประโยชน์มากมาย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึงสองเท่า ลดการกัดเซาะชายฝั่งและความเสี่ยงจากน้ำท่วม สามารถลดความสูงของคลื่นได้มากถึง 66% นั่นเป็นสาเหตุที่หลายประเทศทั่วโลก เลือกวิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศ เช่นในอิรัก บริเวณท่าเรือ Grand Faw ในจังหวัดบาสรา ได้มีโครงการปลูกต้นโกงกาง 7 พันต้น โครงการนี้มีขึ้นเพื่อที่จะช่วยลดการพังทลายของดิน และเพื่อรักษาระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นสำหรับสัตว์น้ำและนกอพยพ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิทำให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ประโยชน์ป่าชายเลนนั้นมีมากมาย เช่น ช่วยปกป้องพื้นที่ชายฝั่งและชุมชนจากพายุเฮอริเคน สึนามิ น้ำท่วม และการกัดเซาะ ลดการกัดเซาะชายฝั่งและความเสี่ยงจากน้ำท่วม ป่าชายเลน มีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะหญ้า ทะเลและปะการัง และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ คาร์บอนจำนวนมหาศาลถูกดูดซับอยู่ใต้ต้นไม้และในดิน ป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าป่าประเภทอื่นๆ ยังสามารถปรับตัวกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหลายชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่า สำหรับการปลูกป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบยกไปพูดในเวทีcop หรือเวทีการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศโลกด้วย เพราะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทั่วโลกช่วยกันได้ ในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง